Uttalsundervisning
för vuxna

Varför är det viktigt att undervisa i svenskt uttal?

Man förutsätter att bra uttal kommer med tiden och av sig självt. Tyvärr, händer detta sällan i verkligheten.

För att vuxna andraspråksinlärare ska få ett tydligt och lyssnarvänligt uttal behöver de få explicit uttalsundervisning. Förutsättningen för detta är att läraren behärskar konkreta metoder i hur man undervisar i svenskt uttal ur ett andraspråksperspektiv.

Undervisa i svenskt uttal
Undervisa i svenskt uttal


Attityder till brytning och vikten av uttalsundervisning

Enligt Olle Kjellin, en av de mest framstående forskarna inom uttalsundervisning i svenska, är en lätt brytning inte så störande. Däremot leder en kraftig brytning till att lyssnaren tröttnar snabbt och istället fokuserar bara på talarens språkfel, vilket resulterar i irritation hos båda parter.

Dessutom blir toleransen från omgivningen över språkliga förbistringar lägre ju längre andraspråkstalaren har varit i landet.

Forskning har också visat att både andraspråkstalares allmänna nivå i svenska och professionella kompetens bedöms vara lägre om uttalet är sämre. Här kan vi lärare göra skillnad och ge våra kursdeltagare bättre förutsättningar att lyckas i Sverige.

Varför upplever många lärare att det är svårt att undervisa i uttal?

Uttalsundervisningen är tyvärr ett sällan prioriterat område och till och med väljs bort av lärare. Varför är det så?

Enligt Bosse Thorén, forskare och lärarutbildare, är det svårt att skaffa sig kunskaper i ämnet och det finns för lite forskning inom detta.

Vi och många av våra lärarkollegor har bevittnat att teoretiska kunskaper i svenskt uttal ofta prioriteras framför praktiska och konkreta undervisningsmetoder under lärarutbildningen.

Fokus ligger mer på VAD istället för HUR

När de nyexaminerade lärarna sedan börjar arbeta upptäcker de att explicit uttalsundervisning inte heller prioriteras i läroböckerna.  Allt detta leder till osäkerhet och ovilja att undervisa i uttal.  

Alternativet är att själv söka svaren i olika uttalsböcker. Men hur många lärare har tid och orkar med detta?  

Vi befann oss i samma situation för många år sedan men ville inte acceptera läget. Då började vi läsa på och samtidigt utveckla våra egna förklaringar och metoder.  Vårt engagemang växte i takt med att vi såg snabba resultat och elevernas glädje över sina framsteg.    

Om man prioriterar rätt och behärskar en rad konkreta och effektiva uttalsmetoder metoder, är resultatet garanterat.

Metoder för uttalsundervisning i svenska

Vi kan hjälpa er
att lyckas med uttalsundervisningen!


Vi har undervisat i svenska för vuxna i nästan 20 år och har under denna tid arbetat med uttal i alla våra kurser.

Bra svenskt uttal
Vi älskar det vi gör och vill sprida denna kunskap vidare

Tidigt i vår lärarkarriär insåg vi att uttalsundervisningen var mer än att lära ut de konstiga svenska vokaler som antingen var korta eller långa. Det stod klart för oss att det krävdes mer. 

Hela tiden testade vi oss fram tills vi hittade det som fungerade bäst. Det tog flera år, många böcker, artiklar och framförallt många undervisningstimmar för att hitta de mest effektiva metoderna och verktygen. Och vi lär oss nya saker varje dag!

Vi vill hjälpa fler lärare som har intresse för uttalspedagogik för vuxna och som letar efter effektiva undervisningsmetoder. Vi vill även inspirera de lärare som känner sig osäkra men vill få möjlighet att utföra en bra uttalsundervisning.

Om ni letar efter fortbildning i svenskt uttal för lärare inom all typ av vuxenutbildning kontakta oss på hej@likeanative.se 
eller genom att fylla i vår kontaktformulär HÄR